您所在的位置:首页 - 体彩信息 - 正文体彩信息

宫刑是什么(宫刑是什么时候废除)

中彩网 中彩网 01-19 【体彩信息】 14人已围观

摘要本文目录一览:1、宫刑是什么刑法2、宫刑是什么?历史上宫刑的由来和目的有哪些?

běnwénlǎn

gōngxíngshìshénmexíng

gōngxíng,hàndàikǒngānguó:“gōng,yínxíng ,nánzishì,rényōu,zhīxíng”。gōngxíngduìnándōuyǒu ,duìnánduōyán 。gōngxíngduìxìngshíshīshìquèdìnggōngxíngshìshénmede,zhìshǎozhìmíngdàiréngránduìxìngshīxíng。dànshíshīfāng,zhòngshuōfēnyún ,jiào。

zàidàizhōngguó,yānshùdeyuānyuánshìxiāngdāngjiǔyuǎnde 。yǒuzhèngbiǎomíng,zhìchízàiyīnshāngshídàijiùyǒuleyānnánxìngshēngzhídeshíxíngwèi。dāngshídeyānshùnéngshìjiāngyīnjīnggāowánbìngchúde ,qínhànshídeyānshùjiàowèiwánbèi ,bìngjīngzhùdàoyānshǒushùhòudefángfēng、bǎonuǎn、jìngyǎngděngcuòshī。dāngshíshīxíngyāndechǎngsuǒchēngwèicánshì”,《hànshū·zhāngānshìchuányánshīzhùyuē:“fányǎngcánzhě,wēnérzǎochéng ,wèishìhuǒzhìzhī 。xīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìnǎiquán,yīnwèicánshìěr。 ”zhìxiāngtóngdejiěshìjiànhòuhànshū·guāngxiánzhù ,suǒwèigōngxíngzhěwèifēng,nuǎn,zuòxūnshìhuǒcánshì ,yīnmíngyān”。

zhōngwénmíng

gōngxíng

biémíng

cánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng

niándài

dài

dàibiǎorén

qiān yánnián

duìxiàng

nánjūnyǒu

kuài

dǎoháng

shǐliàozài

zuòyòngde

xiángcāozuò

shì

bǎocúnyuányīn

diǎnxíngàn

xíngnèiróng

gōng”,zhàngshì,zigōng ” ,jiùshìyānnánzishēngzhí、huàinánzishēngzhínéngdezhǒngròuxíng 。

gōngxíngyòuchēngcánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì ,chùhuǒzhìzhī。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìshìzuìzǎodejūnshìgàiniàn),nǎiquán ,yīnwèicánshìěr 。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng 。

gōngxíngyòuchēngxíng,zhèshìyīnwèi,duìshòuhàizhěláishuō ,dànròutòng,érqiěxīnlíngshòu,cóngxiàngzhūxiǔzhī ,yǒugāndànnéngjiéshí。lìngzhǒngshuōshì ,gōngxíngderénxiàngxiǔdetóunéngkāihuāyàng。

gōngxíngyòuchēngyīnxíng,shìzhǐduìnánzihuòzideyīnchùshīxíng 。chēngwèizhuóxíng,jiànshàngshū·xíngpiān》 ,“zhuó”shuōwénshìshìgùnzhī,guóhàntónggēngtiēzài,yǒuzhuóqiàozhī ,wèiyònggùnqiāoxìngxiàshēn,huàishēngnéng。

gōngxíngshìcánxìngjǐndezhǒngròuxíng,zhīsuǒ ,dāngránshìyīnwèidāngshíderénmenrènwèishēngzhídejiàzhíjǐntóu。zhèzhǒngrènshí,便biànzàijīnshì 。zhōngguóshǐxuézhīqiānzàichùhàn,bèichùgōngxíngzhīhòu ,zàixiěgěipéngyǒudexìnzhōng便biànshuō:“huòcǎn,bēitòngshāngxīn,xíngchǒuxiān ,érgòugōngxíng。xíngzhīrén ,suǒshù,fēishì,suǒcóngláiyuǎn。 ”shuō ,gōngxíngshìháiyàonánshòudezuìchǐdechéng 。[1]

dàidegōngxíngyǒuduōcánrěngōngxíngshìshénmejìngránliánrénfàngguò

lěngbīngyánjiūsuǒ

zàn386

yuè6.6wàn

shǐliàozài

xiānqín

zhōngguózuìzǎodeshìkǎozhèngshēngzàishāngcháo,jiǎwénzhōngchūxiàndāo”,xíngzhuàngwèiyòngdāoshì ,《jiǎwén○○èrpiànzài:“gēngchénbo,wáng,zhèndāoqiāng ,。”便biànshuōmíngshāngwángdīngshíjiùchūxiànlebèishìdeyānrén。dàolezhōucháo,shòulegōngxíngdenánzijiùbèichēngzhīwèirén ” 。[1]

zàishàngshūzhōngyǒuchùdàolexínggōngxíng,yáodiǎnzhōngjiùyǒuxíngyǒu”。jīnchūdezhōudǐngjīnwénzhōngyǒuzhònghuàndǐng” ,wényuē:“zhōnghuànzuòbǎodǐng,zizisūnsūnyǒngbǎoyòng。 ”《shàngshū·xíngpiānzhōngyǒugōng,xíngpiānliùbǎihuán ,yuèshízuì ”yòuyún:“yuánshǐyín ,wèi、yuè,zhuógōng) 、qíng 。”yòuyún:“shùndiǎnxíng,gōng 。”《shènzishūyǒu:“zhū ,àidānggōng。 ”《zhōuyún:“xiàgōngbǎi。”suíshū·jīngzhìzài,“xiàhòushìzhèngxíngyǒu,shìsānqiān” ,yòuwèishū·xíngzhì》:“èrbǎi,bìnbǎi, ,qiān,yīnyīnxià,gàiyǒusǔn 。 ”cóngshàngzàikànlái ,hòushìbānrènwèigōngxíngzhìshǎozàixiàqiánjiùchūxiàn。zhōucháoshíjiāngshòulegōngxíngdenánzichēngwèirén”。“”wèishì ”cùn”èrgòuchéng,zàidài,“shì”shìnánxìngshēngzhídexiàngxíng ,shǐshūsuǒchēngshìrén ”nánrén ,“shì”nán;“cùn”xiàngzhǐshǒuzhexiǎodāo,“shì ”“cùn ”zàijiùshìyòngdāonánxìngshēngzhí 。nánzishòugōngxíng,bānjiěshìjiāngyīnjīngliángēn ,dànzài,yǒuhuàiyīnnánggāowánzhě。yùnhuìshūyún:“wàishènwèishì,gōngxíngnánzishì。”wàishènshìzhǐyīnnánggāowán ,huàile,réndexìngxiànzài,yīnjīngnéng ,cóngérsàngshīlexìngnéng 。

gōngxíngshìshénmeshǐshànggōngxíngdeyóuláideyǒuxiē

xiāngxìnjiākàndiànshìdōuhuìlejiědàodàimiàngōngxíngshìshénmedexiēgōngxínggōngxíngshìshénme,zhèxiēgōngxíngshìjiàocánrěngōngxíngshìshénmede。gōngxíngdezuìchūzuòyòngzhǐxiànchéngzhèngdāngdenánxìngguāngōngxíngshìshénme,suǒshuōhěnduōderéndōujuézhèzhǒngzuòshìfēichánghǎode。háiyǒuhěnduōderénshìfēichángdexīnténgdàidexiērén ,yīnwèigōngxíngshìshénmemenfàncuòledōuyàoshòudàocánrěndegōngxíngchéng 。suízhexiànzàishèhuìdemànmànzhǎn,gōngxíngdeshīxíngfànwéishìzhújiànkuò。jīngkuòdàochūwánquánxiānggànde,zhèchéngwèilezhènpíngmínbǎixìngdezhǒngyánshǒuduàn。

gōngxíngyòngláichéngrénmen

yǒuhěnduōrénzàitīngshuōzhèzhǒngcándegōngxíngshídōugǎnjuédàofēichángdenánshòu ,háiyǒuhěnduōderénhuìgǎnjuédàoxīnjīngròutiào 。yīnwèizhèzhǒngcánrěndegōngxíngshìduìrénlèidezhǒngshānghài ,háihuìrànghěnduōderéngǎnjuédàonéngjiēshòu 。zhèxiēgōngxíngdōushìjiàocánrěndezuò,yǒuhěnduōdehuángdōuhuìxuǎnyòngzhèxiēgōngxíngláichéngrénmen。

dàidegōngxíngjiàocánrěn

suǒshuōhěnduōrénzàikàndàodiànshìdeshíhòudōugǎnjuédàofēichángdecánrěn,jìngzhèxiēgōngxíngdezhǒnglèifēichángduō。érqiěgōngxíngchéngdōushìfēichángdehài ,róngràngrénsàngshīshēngmìng 。suǒshuōhěnduōderéndōunénggòujiēshòuzhèzhǒngchéng,zhèràngjiāgǎnjuédàowàidenánshòutòng。shénzhìyǒuxiēwǎngyǒufēichángdexīnténgdàidexiērén,yīnwèimenfàncuòlezhīhòudōuyàojiēshòuzhèmeyándechéng。háiyǒuhěnduōrénjuédàidehuángduìzimínshìfēichángcánrěnde ,yīnwèizhèxiēgōngxíngshìzhǒngjiàozhìdechùshǒuduàn 。

cándechénghěnhǎo

wàngměiwǎngyǒudōunénggòudekàndàizhèxiēcándexíng,jìngzhèxiēxíngshìdàidezhǒngchéngshǒuduàn。guòxiànzàidehěnduōréndōuhuìjīngzhèzhǒngchéng,jìngxiànzàishèhuìdōushìjiàopíngwěndìngde。suǒshuōhěnduōderéndōujuézhèzhǒngcándechéngshìfēichánghǎode ,róngràngrénmengǎnjuédàofēichángdetòng 。

dàishénmeshìgōngxíng

dàidegōngxíngshìyānnánzishēngzhí 、huàizishēngzhínéngdezhǒngròuxíng。

gōngxíngyòuchēngcánshì、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì,chùhuǒzhìzhī 。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shìshìzuìzǎodejūnshìgàiniàn) ,nǎiquán ,yīnwèicánshìěr。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng。

gōngxíngshìcánxìngjǐndezhǒngròuxíng,zhīsuǒ,dāngránshìyīnwèidāngshíderénmenrènwèishēngzhídejiàzhíjǐntóu 。zhèzhǒngrènshí ,便biànzàijīnshì 。zhōngguóshǐxuézhīqiānzàichùhàn,bèichùgōngxíngzhīhòu,zàixiěgěipéngyǒudexìnzhōng便biànshuō:“huòcǎn ,bēitòngshāngxīn,xíngchǒuxiān,érgòugōngxíng。xíngzhīrén ,suǒshù ,fēishì,suǒcóngláiyuǎn。 ”shuō,gōngxíngshìháiyàonánshòudezuìchǐdechéng 。

dàidegōngxíngzhǐdeshìshénme

gōngxíng ,hàndàikǒngānguó:“gōng,yínxíng,nánzishì ,rényōu,zhīxíng”。gōngxíngduìnándōuyǒu,duìnánduōyán。gōngxíngduìxìngshíshīshìquèdìngde ,zhìshǎozhìmíngdàiréngránduìxìngshīxíng 。dànshíshīfāng,zhòngshuōfēnyún,jiào。

gōngxíngsuīránshìguānfāngzhíxíngdeyōuzhīxíng ,dànyōuyǒuxiāngshìdexìngzhì,dōushìduìdefēiréndecuīcán。jiàn,“yōu”xíngdànzàicháotíngzhōngyòng ,guānshēnzhījiāyòng ,shǒuduànyòng,nüèmiànhěn广guǎng 。fèng 、suǒzhīlèi,suànshìyōu ”deyǎnshēng。érguānfāngzhíxíngdeyōuzhīxíngdequánmàojiūjìngshìshénmeyàngdezhìjīnháiyǒuhěnduōtuán。

zigōngxíngdezhǒnglèizhǒng

,fèngyīnshù 。fèngyīnshù,jiàozuòsuǒyīnshù,yòngzhēn线xiànshéngsuǒjiāngziwàiyīnfènglái。zhèzhǒnggōngxíngshù ,yīnbēi、xiàliú,guānchǎngshàngbānyòng,dànzàimínjiānquèfēichángshèngxíng。zhàngduìhóngxìngchūqiángdezi ,duìzhàngyǒurǎnde,dōuzhōng 。qīngcháorénchǔrénhuòsuǒzhedejiānzhōng,jiùyǒudǎosuànyīnnèi ,érshéngzhī”、“zhuīzuānyīnérsuǒzhī,yàoshijǐng”delèishìzài 。shuō,ānhuīháozhōuyǒuzuòjiànzhùfèngyīnlóu ” ,guàimínggàijiùyuánzhèzhǒngmínjiānxíng。

èr ,yōushù。míngcháorénwángzhàoyúnzàijiéshíshèngtánzhōngdàoledecāozuò:“yòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi”,zhèjiùshìtōngchángsuǒjiǎngdeyōu” 。zhìshìshénmeguānzhuìluò,yǒurénrènwèishìzigōng ,yǒurénrènwèishìyīndàoqián,dànzhèliǎngzhǒngtuōchuíbìngnéngcónggēnběnshàngduànjuéxìngjiāo。duì,qīngrénxiāngjiànjiě ,shuō,yīndàoshēnchùyǒukuàixiǎojiàoxiū ”,dànshījiāwài使shǐzhuìxiàlái ,jiùhuìxiàngzháményàngzháfēngyīndào,xìngjiāo,cóngérdàochéngchùzidede。

sān , 。shìzhǒngwán ,érshìzhǒngfèngyīnyōugèngshāshāngdegōngxíng。fèngzhùyīndào,huì使shǐsàngmìng,érshàng ,xiǎomìngnánbǎo。héngfàngdeānyàngdexiǎochē,shàngmiàngēnzhǎngchǐ 、zhíjìngcùndesǔn(xiàngzhēngqiú),shòuxíngzizuòzàiānshàng ,xiǎochētuīdòngshí,xiàmiàndexiè,liándòngsǔnshàngxiàshēnsuō ,shòuxíngdefànbèijiānyìngdesǔndǎolànzigōngnèizàng,duōbànyǎnyǎn 。《shuǐchuánzhōngdewángbèipànguǎxínghòu,jiùyǒuguòyóujiēshìzhòngdejīng。

 ,yīnshù。yīn,míngjiùshìshēngzhí 。nánzishēngzhí,zàicánshì”dàishàngyuè ,jiùnéngquánleérzibèishēngzhí ,shènèiduōchùzhòngguān,zàidàijiàoluòhòudexuétiáojiànxià,zhèzhǒngxíngxiǎnchángcán ,shòuxíngdeziwǎngwǎngyīnwèixuèliúzhǐ,érfēimìng。lìngwài,wángzhīzàishíxiǎoháiyǒupìnjīn ,zhìshǐzhīlèi,使shǐxīnxiāomiè”deshuō,huàichéngjiàoxiǎo ,cāozuòláijiào,méiyǒupáodīngjiěniú ”liǎngxiàzi,kǒngshìzuòdàode。

 ,zhuóqiào 。zhuóqiào,chēngzhuóhuòzhuó,“zhuó ””deyuánshìzhǐshuānshēngchùdejuēzi ,lìngshuōwénjiěshìwèigùn”zhī 。“qiào ” ,yīnggāishìzhǐxìngxià。zhuóqiào,jiùshìyòngzhèzhǒngjuēzicuīcánxìngyīn,hěnchéngxiǎngérzhī。hànjǐngshí ,广guǎngchuānwángliúdewánghòuyángchéngzhāoxìncánhàiréntáowàngqīng,wàngqīngbèi,tóujǐngér 。zhāoxìnjiěhèn ,yòujiàoréndeshīlāochūlái,“zhuóyīnzhōng”。duìrénshàngqiě,guǒyòngzàihuórénshēnshàng ,cánchéngjuéduìnánzideyān。

gōngxíng,zàixíng”zhōngmínglièèrwèi,jǐnkǎntóude ” 。cóngzhìjīn ,rénmendōushēngzhídejiàzhíkànhěnzhòng,shìjǐnnǎodàideèrshēngmìng”。shēngzhízāodàohuài,lùnshìcóngshēngshàng、xīnshàng ,háishìcóngjīngshénshàng ,dōuhuìgěishòuxíngzhězàochéng。yóushìzibèigōng”,huāyàngzhīxīnyǐng,míngzhīfánduō ,fāngzhī,chǎngmiànzhīxuèxīng,fǎnyìngchūdàixíngzhī ,fēngjiànzhìzhībìng,bàolexíngxíngzhěxiǎngzhīyīnàn,xīnzhībiàntài 。zhèxiēchùxīn、dàiyǒuliúmángcǎidezigōngxíngshù ,chōngfēnxiànlenánquánshèhuìduìxìngdefēiréncuīcán。

gōngxíngshìshénme

dàiyǒuxiēxíngxìngyǒudìngdeguān,zuòwèixíng ”( 、、fèi、gōng 、zhīdegōngxíngjiùshìzhèyàng。

、shénmeshìgōngxíng

gōng、zhàngshì,zigōng” ,jiùshìyānnánzishēngzhí 、huàizishēngzhínéngdezhǒngròuxíng 。gōngxíngyòuchēngcánshì 、xíng、yīnxíngzhuóxíng,zhèxiētóngdemíngchēngdōufǎnyìngchūzhèxíngdecán。suǒwèicánshì,tángrényánshīdejiěshì:“fányǎngcánzhěwēnzǎochéng ,wèicánshì ,chùhuǒzhìzhī。érxīnxíngyǒuzhōngfēngzhīhuàn,shì,nǎiquán ,yīnwèicánshìěr 。”zhèjiùshìshuō,bānrénzàishòugōngxínghòu,yīnchuàngkǒugǎnrǎnzhōngfēng ,ruòyàogǒuquánmìng,liúzàishìcánshìbāndeshìzhōng,zàijiànfēngyángguāngdehuánjìngdūnshàngbǎi ,chuàngkǒucáinéng 。gōngxíngyòuchēngxíng,zhèshìyīnwèi,duìshòuhàizhěláishuō ,dànròutòng,érqiěxīnlíngshòu,cóngxiàngzhūxiǔzhī ,yǒugāndànnéngjiéshí。gōngxíngyòuchēngyīnxíng ,shìzhǐduìnánzihuòzideyīnchùshījiāxíng。gōngxíngchēngwèizhuóxíng,jiànshàngshū·xíngpiān》,“zhuó ”shuōwénshìshìgùnzhī ,guóhàntónggēngtiēzài,yǒuzhuóqiàozhī,wèiyònggùnqiāoxìngshàngshēn ,huàishēngnéng 。

èr、gōngxíngdeyóulái

gōngxíngdechūxiànzàizhōngguóshǐshàngyóuláijiǔ。zàishàngshūzhōngyǒuchùdàolexínggōngxíng,yáodiǎnzhōngjiùyǒuxíngyǒu”。

jīnchūdezhōudǐngjīnwénzhōngyǒuzhònghuàndǐng”,wényuē:“zhōnghuànzuòbǎodǐng ,zizisūnsūnyǒngbǎoyòng 。 ”《shàngshū·xíngpiānzhōngyǒugōng,xíngpiānliùbǎihuán,yuèshízuì ”yòuyún:“yuánshǐyín ,wèi 、yuè,zhuógōng)、qíng。”yòuyún:“shùndiǎnxíng,yǒugōng。”《shènzishūyǒu:“zhū ,àidānggōng 。 ”《zhōuyún:“xiàgōngbǎi。”

cóngshàngzàikànlái ,hòushìbānrènwèigōngxíngzhìshǎozàixiàqiánjiùchūxiàn。zhōucháoshíjiāngshòulegōngxíngdenánzichēngwèirén” 。“ ”wèishì”cùn”èrgòuchéng,zàidài,“shì ”shìnánxìngshēngzhídexiàngxíng ,shǐshūsuǒchēngshìrén”nánrén,“shì”nán;“cùn ”xiàngzhǐshǒuzhexiǎodāo,“shì”cùn”zàijiùshìyòngdāonánxìngshēngzhí。

nánzishòugōngxíng ,bānjiěshìjiāngyīnjīngliángēn,dànzài,yǒuhuàiyīnnánggāowánzhě。yùnhuìshūyún:“wàishènwèishì ,gōngxíngnánzishì 。 。wàishènshìzhǐyīnnánggāowán,huàile,réndexìngxiànzài ,yīnjīngnéng,cóngérsàngshīlexìngnéng。

dàidegōngxíngshìyòngxìng,duìzidexìngxíng ,chēngwèiyōu ”。xùnzàibìnghòutánwénzhōngshuō:“xiàngláiyǒurénfāng ,dànzǒngjuéfēijiāngguānlái,huòzhějiāngfènglái 。jìnshíhǎoxiàngbèicháchūdiǎngàiláile,bàndexiōngè、tuǒdāng ,éryòujiěpōuxué,zhēn使shǐchījīng。 ”guānyōu”,shūhěnshǎozuòzhù ,menzhǐnéngcóngshǐshūdepiànyánzhǐzhōngzhīgài,pìnjīn,zhìshǐzhīlèi ,使shǐxīnxiāomiè”。“yòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi,shìyōuzhīshuō 。jīnyǒuhuànyīntuíbìngzhě,yǒuzhī ,shénwài ,wèizhītuí,zhōngshēn。 ”yòngjīntiāndehuàláishuō,“yōu”jiùshìrénwèizàochéngdezigōngtuōchuí ,zhèshìdàicánbàodetǒngzhìjiēhuòshìcóngbìngrénshēnshàng,huòshìcóngzhìshēngkǒuzhīzhōngshòudào”érmíngchuàngzào ”chūláide。“yōu”zuìzǎodezàishìjiànshàngshū》 。duìnánzidegōngxíngyàng,yōu”deshìtǒngde。wài ,háiyǒuxíngzhōngdeyōu ”,chǔrénhuòjiānzài,yǒushǎoguānshēnjiāzhōngdenüèxíngǎo ,“dǎosuànqièyīnzhōng,érshéngfèngzhī”,huòzhuīzuānyīnérsuǒzhī ,yàoshijǐng”děngděng。jiàn,zhèlèidexíngdànzàicháotíngzhōngyòng,guānshēnzhījiāyòng ,nüèmiànhěn广guǎng 。

sān 、shīgōngxíngdede

kǎozhèng ,gōngxíngzuìchūdezuòyòngshìwèilechéngnánzhījiānzhèngdāngdexìngguān,ziyín,zhízhìgōngzhōngchūzhàngyín ,shì ”。《shēngshūchuángèngyún:“nánjiāozhě,xínggōng。”yóutuījiàn,gōngxíngshìzàizhìchūxiànhòudeshì ,fǒujiùnéngcúnzàishénmeduìzhèngdāngdenánxìngguāndechéngle 。érqiě,zàicóngxíngdepáilièláikàn,gōngxíngshìròuxíngzhōngzuìzhòngde ,jǐnzhǎnshǒu),xiǎnrándāngshírénmenxiǎngzhōngháicánliúzheyuánshǐshídàidechūmínduìshēngzhíchóngbàideyǐngxiǎng,shēngzhídejiàzhíjǐntóu 。chuánshuōzhōngdeyáoshùn ,zhìshìzhōngguódeshìshèhuìxiàngjiēshèhuìguòdeshí,zhìzhújiànquè,suǒgōngxíngzàishíkāishǐchūxiànshìwánquánnéngde。

gōngxíngdezuìchūzuòyòng ,zhǐxiànchéngzhèngdāngdenánxìngguān ,zhèzàirénlèidehūnyīnzhìgānggāngkuàwénmíngménkǎndedāngshíshìxiànshíde。dànshì,zàizhǔjiēfēngjiàntǒngzhìzhěcánbàodetǒngzhìxià,gōngxíngdeshīxíngfànwéikuòle ,kuòdàochūwánquánxiānggànde,chéngwèilànshīchéng、píngmínzhòngdezhǒngyánshǒuduàn 。zhèzhǒngkuòshǐshí,shǐshàngméiyǒumíngquèzài ,dànzhìchídàozhōuwángshí,guīdìnggōngzuìbǎi”,西zhōushíshòugōngxíngdezuìmíngxiāngdāngduō ,érqiěshòuxíngduìxiàngshì广guǎngbānpíngmín,zhìzhǔguìshìgōnggōngxíng,jiǎnlèi ”。“jiǎnlèi ”jiùshìjuémendehòudài ,zhǔguì使shǐfànledānggōngzhīzuì,zhǐzhuóxíng,jiāngfànrénguāngtóu ,suǒzhùjǐngxiàngláo ,“érkūnzhě,wángzhītónggōngzhě”。jiàn,dàidexíngdàiyǒuduōmexiānmíngdejiēxìng 。gōngxíngshīyòngdefànwéidàolehòushìyuèláiyuè ,dàolezhànguóshí,《lièzi·shuōpiānzàiyǒuréncéngquànqínwángrénzhìguó,qínwángchùgōngxíng ,zuìmíngshìruòyòngrénzhìguó,shìmièwángzhīdào”,zhèshuōmíngfēngjiàntǒngzhìzhějīngyòngwēihàiguójiādezuìmíngchùréngōngxíngle。《shǐ·qínshǐhuángběnzài ,qínshǐhuángzàoāfánggōngzhùshānshíjìngyǐngōngxíng70wànrénláo,zhèdeyǐngōng ”shìzhǐgōngxíng,zhè70wànrénzhōngshòuguògōngxíngderénkěndìngshìshǎode。

、gōngxíngdezhǎn

qíncháoshìyóucánbàotǒngzhìérxùnwángde ,zhīérdehànwángcháocóngběnzhìshàngkànhǎoleduōshǎo 。gōngxíngzàihàncháogèngwèibiàn。hànjǐngshí,jiùsuīguīdìngmǒuxiēxíngyóugōngxíngdài,hànshēngxìngcán ,zàidetǒngzhìshí ,zhèngshǐshàngyǒuzàidechénshòugōngxíngdejiùyǒuqiān 、zhāng、yánniánděngrén。qiānyīnwèihànxúnwènkànshíshuōlezhēnhuà,wèitóujiàngxiōngdelíngbiànjiěle,“shàngqiānwèiwǎng ,èrshī,wèilíngyóushuō,xiàqiānxíng” ,zhèjiùshìbèichùgōngxíngzhāngyīnxìngwèitàizi,tàizibài,zhāngshòulegōngxíng 。dōnghànzhāocéngxiàzhào:“dàoshūzhě ,qièxiàcánshì”,cónglìngshàngyòukuòlegōngxíngdefànwéi。chén、guānshāowēiwéibèilezuìgāotǒngzhìzhědezhìjiùyàoshòuxíng,píngmínbǎixìngshòuzhèzhǒngxíngróulìnderénkěndìnggèngduōle。

dàolenánběicháo ,gōngxíngréngzàiduànshíshī 。biéshìběiwèiduìgōngxíngdeshīxínggèngyǒumíngquèguīdìng,tōngzhìjuǎnshíliùzài,běiwèifánfàndàoyàozhǎn ,zhūtóng ,niánshíxiàxíng 。 ”suǒzàiběiwèishígōngxíngbānduōyòngbèirènwèishìmóufǎnzhědezisūn。wèishūjuǎnjiǔshízàipíngbèichùgōngxíng,jiùshìyīnwèideqīnshàngmóufǎnérbèiqiānliánde。shòugōngxíngzhědezuìlüèxíng,使shǐduìmenshèmiǎnbèizuòwèisòngjiāoguān ,běihòuzhǔcéngēn,yuánláidāngshòugōngxíngderén,miǎnzuòwèiguān 。

cóngshàngshǐkànlái ,gōngxíngdeshīxíngfànwéisuīránkuòle,suīránjǐnjǐnshìchéngbèirènwèishìnánzhèngdāngdexìngguānérzuòwèizhènfǎnkàngzhědezhǒngcánshǒuduàn,dànréngxìngyǒudìngdelián ,jiùshì使shǐshòuxíngzhěsàngshīxìngnéng,cóngérduànzijuésūn。zhèzàishífēnzhòngshìzihòushìxiānghuǒdefēngjiànshèhuì,quèshíshìshífēnyándechéng。wài ,gōngxíngháiyǒucuīcánshòuxíngzhědeshēnjīngshéndede,使shǐshòuxíngzhězhōngshēngshòu,shēng 。qiānshìzhìjiānqiáng 、xiōng怀huáizhìderén ,shìměidāngxiǎngshòugōngxíngzhèchǐ ,dōuréngrányàohànzhānbèi,xiǎngyǐnjuécái”,jiùshìxiǎngzàihuóxiàle。

shīyòngzhèzhǒngxíng ,néngyǐnshǐshàngxiēzhèngzhírénshìdefǎnduì。zhemíngdedōnghànshídechénzhōng、kǒngróng,sānguóshíwèiguódewánglǎngděng,mendōuzhǔfèichúgōngxíngxiēcánderòuxíng 。dànshì ,yǒuxiērénbǐngchéngzuìgāotǒngzhìzhědezhǐ,bàozhùgōngxíngfàng,kǒngróng、wánglǎngtóngshídàidezhōngyáo 、chénqúnjiùshì。dàolesuícháokāihuángshísuīránzhèngshìfèichúlegōngxíng ,zàihòudàidexíngzhìshàngjiànzhètiáole,dànyǒuxiēhuángxiēháoguìréngpíngdezhǐrènshījiā,zhídàomíng 、qīng。

 ,tángcháodeānshāncéngyānjiàozhūérderén,xuèliúshùshēng,chàdiǎnzhìhòulái ,ānshānbèizhūérqièér 。

chū ,zhūérchūdānluò,shíshùsuìshìānshān,shénhuìxiá。shānchírènjǐnshì ,xuèliúshùshēng,,shānhuīhuǒzhī ,jǐnér。yīnwèiyānrén,shānchǒngzhī,zuìjiànxìnyòng 。shānzhuàngféizhòngsānbǎisānshíjīn) ,měizhedài,sānrénzhùzhī,liǎngréntái ,zhūértóudàizhī,shǐqúndàiyāodài 。xuánzōngchǒngshān,huáqīnggōngtāng ,jiēzhūérděngzhùjiězhe。ránzhōngjiàn ,zhūér。

yòumíngtàiquánzhūyuánzhāngzàidegàozhōngjiùguīdìngleduōyánxíngjùn,zhōngjiùyǒuyānwèidenèiróng 。zàimínghóngjiǔnián,nánjīnghuánggōngyíngjiànqínshēn殿diàn ,zhǐyīnyǒuguānguānyuánzhōngděnggōngjiàngzòuwèishàngděnggōngjiàng,zhūyuánzhāng,jìngrányàozhè2000duōgōngjiàngquányān ,xìngkuīyǒurénjiéjiànzhǐ,cái使shǐzhèxiēgōngjiàngmiǎnzāocǎnhuò。dànyóukànchū,fēngjiàntǒngzhìzhěshīyònggōngxíngshìduōmerèn、suí便biàn。zàimíngcháo ,jǐncháotíngyònggōngxíng,mǒuxiēgāojiānglǐnglànshīyínwēi,wànhuòzài ,míngyīngzōngshí,jìngyuǎnwángǎozàizhēngzhànmǒushí,jìngjiāngmínjiānyòutóngyānwèi ,míngyīngzōngzhīdàohòubìnggàn ,jiànzhèzhǒngzuòzàidāngshíshìbèiyǔnde 。dàoleqīngcháo,yǒusuǒwèirùnxíng”,xiēzàixíngzhìshàngméiyǒumíngquèlièchūtiáodexíng ,zhōngnánmiǎnméiyǒugōngxíngle。

、gōngxíngdecāozuò

gèngzǎoshíhòudegōngxíngshìcóngyāndòngdàode。shídāngránméiyǒujūnshùdeguānniàn,xiǎngxiàng,yīnguòchuàngkǒugǎnrǎnérmìngjuéfēishǎoshù 。dànshìshēngmìngzàizhōngguólùnshìdàiháishìjīntiāndōudàoyīngyǒudezhòngshì ,suànshénme。

qīngqiándegōngxínghuòyānshùyuēshìfēichángcāojiǎndānde,dàndàoleqīngcháo,gōngxíngmàixiāngchéngdeyānshùjīngzhǎndàolezhì。zhǔnbèidāngtàijiāndeháizizàizuòjìngshēn ”shǒushùqián ,dōuyàoxiānqiāntóng,biǎoshìshìyuànjiēshòushǒushùde,chūleshēngmìngwēixiǎnwánquányóuquánrèn(zhènéngshìzuìzǎodeshùqiántóngshū” ,西fāngyòuzǎolebǎinián,) 。qiānwántóng,zhèháizijiùbèisòngshàngleshǒushùtái。suǒwèideshǒushùtái ,shìkuàijiǎodōuzhuāngzhetiěhuándeménbǎn(jiànzuìshùquèshíshìshīchuánle)。háizitǎngshàng ,“jìngshēnshī”háizidezhīláoláodekǔnzàitiěhuánshàng,ránhòuméngshàngkuàihēi,guànshàngwǎntāngzuòyào(kěndìngshìfèisàn) ,jiēzhepénliángshuǐxiàngháizidexiàshēn,chènzheháizinǎodàiměng 、shēnzi,zhèshíjiùxiàdāo 。xiērénzhèshǒushùfèi ,jiùyóujiāzhǎngdòngshǒu 。wǎnqīngdetàijiānqīngzàihuídāngniánqīnshēngqīngěizuòshǒushù ”dejīngdeshíhòushuō,dāngshíbèixiàhuàile,“téngzhīhūnguòduōshǎo。”suízheshùdejìn ,xíngxíngzhěhuìshéngzishòuxíngderéndexìngguān(bāokuòyīnnáng)lēizhù,sāixuèdeliútōng,使shǐshòuxíngzhědexìngguānránhuài ,sāntiānhòuzàidāoérxià,tòngjiǎnqīng。jiēzhe,xiānghuīgài ,yòngzhǐxuè ,zuìhòu,gēnémáochāzài尿niàodào 。guòletiān,guǒrénzōng ,gōngxíng便biànsuànchénggōng。yàoshìnéngxiǎo便biàn,jiùfèile(尿niàozhèng?)。bèiyānderénhuìdebǎobèibǎocúnhǎo,zàihòu ,shībǎobèifàngjìnguāncái,zhèjiùsuànbǎocúnquánshī 。yǒuqièxiàláidedōngdōng,fàngzàizhuāngzheshíhuīdeguànzi ,fàngzàijiàogāodefāng,xiàngzhēngzhegāoshēng。

yuèqúndehuīdāogōngyuēshìdiǎngōngxíngdezuìgāo,chūdiǎnxuèsuànleshénme ,diǎnxuéjiùchéngéryǒuxiáshéngōngzhēnnèishǒu,gèngdānxīnshénmegǎnrǎn。dànxiàndàigōngxíngquègèngrénxìnghuàgèngxué 。shuōnuówēidānmàiděngguójiāyǒusuǒwèihuàxuégōngxíng”,zhuānduìxiēsàngxīnbìngkuángéryòuchéngxīnhuǐgǎideérshī ,huàxuédefāngéryāndiàoxìng。cúnxíngérshén ,wèigōngxíngzhīzuìgāojìngjiè。

liù、réndegōngxíng

zhēnduìréndegōngxíngjiàoyōu ”,zhèshìshǎowèirénzhīdeshù ”!wángzhīshíshǎozhōngshuō:“chuánwèinánzishì,rényōu’ ,jiēzhīyōuzhī 。”xùnzàibìnghòutánzhōngshuō,duìzhèzhǒngxíng,“xiàngláiyǒurénfāng ,dànzǒngzhīshìjuéfēijiāngguānlái,huòzhějiāngfènglái。jìnshíhǎoxiàngbèicháchūdiǎngàiláile,bàndexiōngè ,tuǒdāng,éryòujiěpōuxué,zhēn使shǐchījīng。”xùnméiyǒushuōyōu ”shìzěnmehuíshì ,ǒuxiǎngshìmàiguānzi,érshìrěnhuòshízàishìchǐzōngdewěimíng” 。qīngcháozhěrénhuòjiān》,zàijuǎnyǒurényōu”tiáo ,zuòzhěyǐnyòngmíngdàiwángzhàoyúnjiéshíshèngtánzhōngdeduànhuà ,yōu ”jiěshìwèiyòngchuírénxiōng,yǒuzhuìéryǎnpìn,zhǐnéng便biàn ,érréndàoyǒngfèi 。shìyōuzhīshuō。jīnyǒuhuànyīntuíbìngzhě,yǒuzhī,shénwài ,wèizhītuí,zhōngshēn。””wángzhàoyúnchēngzhèjiěshìxíngyuánwàigōng ”,gàishìxìnde 。yóujiàn ,“yōu”jiùshìrénwèizàochéngdezigōngtuōchuí,shìhuàixìngshēngzhíguāndexíng。wài,háiyǒuxíngzhōngdeyōu” ,chǔrénhuòjiānzài,yǒushǎoguānshēnjiāzhōngdenüèxíngǎo,“dǎosuànqièyīnzhōng ,érshéngfèngzhī ” ,huòzhuīzuānyīnérsuǒzhī,yàoshijǐng”děngděng。jiàn,zhèlèidexíngdànzàicháotíngzhōngyòng ,guānshēnzhījiāyòng,nüèmiànhěn广guǎng 。zhízhùdeshì,“yōu”zuìzǎodezàijiànshàngshū·míngxíng》。cóngzhōuqíndàomíngqīngshòuxíngérdejuéhuìshǎo(menméirénxiàngqiānyàngliúxiàfāngmínglái)。rénrènwèizhèshìjǐndexíng(jiànhànshū·kǒngānguóchuán》) 。suǒwángzhīshuō:“guóchūyòng ,érwǎngwǎngduō,xíng。 ”gàizhèngyīnwèizhèyàng,xíngjiànfèi。

、xiǎngdegōngxíng

gōngxíngchūyòngláixún,hòuláicáizhǔyàoyòngláichéngfángfàn ”xìngfànzuì” 。tiānzimenhòufēizhòngduō(suīránzhōudàidetiānzixiāngduìhòushìxiēshíèrpínfēi ,jiāsānqiāndewánglǎoláishǎoxiē。dànzhōuháishìyōngyǒushíèrwèilǎo。liánxiǎngdàodāngjīnzhìdeshèhuìshàngyǒurénjiǎojǐnnǎozhīmíngshénmezhēncāonèi 。menjiùnánjiěyōngyǒushíèrwèilǎodezhèngchángnánrénhuángkǒngdexīnjìng 。)nánbǎomenzhōngméiyǒuxiǎnghóngxìngchūqiángde。pàixiēshìjiānjiānshìmen。yòunánbǎozhèngmenzhōngméirénxiǎngjiānshǒudào 。ránméiyǒu,yòuwàngdài绿màozi。jiùzhǐnéngběnzheníngcuòqiānrén,fàngguò”yuánmenyāndiào。使shǐchéngwèinéngduìtiānzimenhòugōngxìnglǒngduànwèigòuchéngwēixiédetàijiān 。érzhìshǐgōngxíngchéngwèizhǔyàoshìzhìzàotàijiānfánghòugōngxìngfànzuìdegōngérshìzhǒngchéngjièxìngfànzuìdexíngcúnzàile。使shǐǒuránxíngdemiànchūxiàn ,zàishìyòngláichéngjièshēngyínluàn。qiānbèigōngxíngjiùjuéfēishìyīnwèiluàngǎonánguānyānghòugōng 。érshìyīnwèizàixiǎngshànghànzhìbìngzàiyánshàngdǐngzhuànglehàn。zhìhànwèishénmeyòngyuèxíngzhīlèidexínghuòdiàoqiāndeshétóu(yǒurénzhèyànggànguò,zàiwénzhōnggèngshēnghuáwèihóuguǎn),gàishìyīnwèihànrèndìngqiāndexíngwèishìduìzhèngzhìtǒngzhìdezhǒngyín ”。ránshìyínluàn”mechùgōngxíngjiùsuǒdāngránle 。xiǎngshàngdeyíndàidōushìwángsuǒshēnètòngjuéde。xiàngtōngxìngfànzuì ,zhuōjiānzàichuáng ,ránhòuméishōudezuòàngōng,láoyǒng。shìzhǒngxiǎngfànzuì,yǐn ,fángfàn,yòuchuán 。érduìtǒngzhìdewēixiéxìngyòuzhìmìng 。yīnchéngledàitǒngzhìzhězuìshǒudeshì。wángyàozhìyuēmínzhòngdexíngwèiróng,xiǎngqiánzhìmínzhòngdexiǎngquèfēichángkùnnán。hànduìqiānshīshēnggōngxíngjiùshìzhǒngqiánzhìxiǎngdechángshì ,dànxiàoguǒbìngxiǎng 。shízhèzhǒngchángshìqínshǐhuángzuòguò,dànfénshūkēngdexiàoguǒbìngjiā,wànshìguózhǐchuánleliǎngshìjiùzhōngjiéle。huòshìhànrènshídàoleshēngshàngdegōngxíngduìxiǎngfànméishénmexiàoguǒ。zhuǎnérxúnqiúxiǎngshàngdegōngxíng 。“jūnquánshénshòu”“zūnshù ,chùbǎijiā ”děngyānlùnzhènglehàndeyào。lehòudàiwángdeyào。zhǐshìzàisòngdàiqián,zhèzhǒngxiǎngshàngdegōngxíngbìngchéngshú 。sònghòuzhūchéngxuéxuéyǎnhuàchénglejiào。chéngwèilezhǒngyānmínxuèxìngderèn。érwénréngèngshìshǒudāngchōng,xuéwènyuèjiùbèiyāndeyuèchè 。érzhìchénglezhèzhǒngxiǎnggōngxíngdebāngxiōng。suǒyǒuxiǎngjìnshìlíndewénréndōuchéngshéngōng ,huīdāogōng”。érbèijīngshényānguòderén,lùnshìbèidòngháishìzhǔdòngdōubèishàndeniúméishénmeliǎngyàng 。zhǐzhīdàochīcǎogànhuó,gàizhī ,liánshādōuyòngkǔn 。érqiěrénniúgèngshén ,bèishāqiánduōshìguìzàishàngzuǐniànzhexièzhǔlóngēn,ránhòuhuò,huòzihuòshàngdiào。dànwénchén ,jiāngwài。jūnyàochén,chén”jǐnzhòubāntàozàilemendetóushàng 。gèngwèiyánzhòngdeshìzhěngmínbèizhèzhǒngxiǎnggōngxíngsuǒyān,rénxìngzhōngzhǐshèngxiàle。zhèzhíjiēdǎozhìleméngzhìshǐzhìzhōng129000méngbīngdebīngmièwánglehànzhèngquán。érmǎnqīngmièmíngshí ,mǎnjūnduìguò150000 。érzàizhīqián,bèizhěngtūnbìngshìcóngwèiyǒuguòdeshì。zhǐguòméngdetǒngzhìzhěméiyǒurènshídàozhìduìtǒngzhìdeyǒubāngzhù,érfèichúle。使shǐhànrénjiànjiànhuīlexiēmínběnxìng 。zhōngzàiméiduōshǎoxuéwèndeshàngdàilǐngxiàhuīlehànzhèngquán。míngcháohuīlezhì ,hànyòutàiméngle。chuánshíláikòujiùnéngshēn,bìngnéngzàinánjīngchéngzhōuwéishāquān,érrénkàng 。zhèràngxiǎngdàolezàikàngzhànshídenánjīngshā ,xiēbèishāderénwǎngwǎngshìliǎnde,páizheduìbèishā,érfǎnkàngzhěliáoliáo。rénxìngdeshàngjīngshéndesàngshī ,zhèngmínglezhūchéngxuémièréndexiǎnggōngxíngyānmíndechénggōng。dànwěndìngshèhuìwěndìngtǒngzhìdezuòyòngyuǎnyuǎnxiǎosuǒdàiláidezāinánxìnghòuguǒ 。rénsuīrányǒuèdemiàn ,dànzhèngshìrénlèiwénmíngqiánjìndeyuándòng 。zhèngshìsuízheréndexiāowáng,hàndejīngshénsuízhīxiāowángle。hàncóngjiùzàiyǒuqiándehuīhuáng。zhǐshèngxiàluòdehuīxiàcóngzhǐduīxúnzhǎozūndenéngnài 。

zhūzibǎijiādeshídàishìzhōnghuámíndehuángjīnshídài,shìzhōnghuámínshēngmìngzuìhuówàngshèngzuìcháopéngdeshídài ,zhōnghuáréndexiǎngxuéshùbǎihuāfàngguāngmángshèchōngmǎnlexiǎngxiàngwèibēnténgchíchěngcǎihóngchùchùshìhuódelíngxìngfēngdeshēngmìng。ránércóngbèishīxiǎngdegōngxíng,guāngmángcóngàndànliǎngqiānniánzhōng,zhōngguóréndexuéshùxiǎngzhezuòbǎifēnzhījiǔshídōushìduìyǒuxiàndeběnshūjīngdiǎndeyánjiūzàiyánjiū ,suǒwèixuézhězhuānjiāxiǎngjiāchàduōdōushìwèiběnshūzuòzhùjiě,shénhuòshìwèizhōngmǒumǒuzuòkǎozhèng,xiāngchāo ,niǎnzhuǎnyǐn,chéngyānhǎi,zhōngzhìhàoshǒunánqióng。dàncóng ,zhōngguóréndexiǎngtǒngle,tiānrénle,jǐntuánjiézàitiāndezhōuwéiwànzhòngxīn ,zuòchéngxiǎngdezhǎngchéng ,rènduānxiǎngzàodiǎndiǎnfǎn,dōuluǎnshí 。

shēngdegōngxíngsuízhemǎnqīngdexiāowángérxiāowáng,dànxiǎngdegōngxíngbìngwèisuízhīérxiāowáng。zhídàojīnmendejiàosuǒnéngzhìzàodezhǐnéngshìchéngjīngguòxiǎnggōngxíngdexiǎngtàijiān。

shíhòudegōngxíngzhǐdeshìshénme,bānshénmezuìcáinéngyòngzhèzhǒngxíng

gōngxíngshíjiùshìyānzhīxíng,xiàngmóuzhědeniányòuzisūnzuìtǒngzhìzhěshídōuyǒunéngchùchùgōngxíng 。yánjiū ,zuìchūshègōngxíngdedeshìwèilechéngchùxiēshǒuzhìdenán。zàinánzizuòchūyǒuwéilúndexíngwèishímenhuìbèishì ”,érzifànxiàyǒuwéilúnzhīshìshíhuìbèiyōu”,zhèliǎngzhǒngchù便biàndōushǔgōngxíng。gōngxíngdechéngjièjǐnzhǎnshǒu ,shǔròuxíngzhōngchéngzuìgāode 。bèipànchùgōngxíngshíjǐnyàorěnshòuròushàngdeténgtòng,tóngshíháiyàochéngshòudechǐ,cóngérdàochéngjièxiàoguǒ。

gōngxíngxiānqínshí便biàncúnzài ,dàizhǎnzhìqínhànshígōngxíngbiànyuèbiàn。zhōngzàihàntǒngzhìjiān,xiàngqiān 、zhāngděngcháochén便biàncéngzāoshòuguògōngxíng 。jiùqiānláishuō,zhīsuǒhuìbèichùgōngxíngshìyīnwèicéngzàihànzhīxiǎolíngbīngbàitóujiàngxiōngshíérxiàlìngzhǎnshālíngjiārénshíchūyánwèilíngbiànjiěqiúqíng 。yīnwèideqiúqíng ,hànzànhuǎnleshā。dànshìhòuláihàncháobìngméinéngchénggōngyínghuílíng ,hànyīnzuòshílelíngdepànbiànzhīzuì。

zàiyǒulezhèfānjiélùnzhīhòu,hànjiāngzhīqiánwèichùdelíngjiārénquánchù 。jǐn,yīnmǎnqiāndāngchūwèilíngqiúqíngdedòngérxiǎngyàojiāngchùgōngxíng。chúleqiānzhīwài ,hànháicéngyīnzhāngcéngshòuchǒngxìnwèitàiziérzàiwèitàiziyīnzhīhuò”jǐnzhīhòujiāngchùgōngxíng。yóujiàn,zhǐyàoshùnwángxīn,xiàzhīrén便biànyǒunéngbèichùgōngxíng 。

chúzhīwài ,zàiběiwèishídexíngzhōngduìgōngxíngdeshīxíngguīdìngshìdàoyàozhǎn,zhūtóng,niánshíxiàxíng ”。jiùshìshuō ,xiēmóufǎnzhīréndezisūnruòniányòusuīhuōmiǎnxíng,dànshìquèyàojiēshòugōngxíng。zàizhě,míngcháohuànguānzhōngyǒushǎorénshíyuánxiāndōushì 。shuōzhèng、wāngzhíděngrén便biànjiùshìzhànbàibèizhīhòubèishíshīgōngxíng ,érchéngwèigōngzhōnghuànguān。

司马迁宫刑是什么原因司马迁被处宫刑是什么刑古代的宫刑是什么刑古代女子宫刑是指什么古代的宫刑是什么样的汉代的宫刑是什么刑法宫刑是什么样的刑法拱形是什么形状的宫刑什么时候被废止司马迁是什么时候被宫刑的宫刑什么时候取消的

Tags: 宫刑是什么

文章评论 (暂无评论,14人围观)

icp粤ICP备18090496号
取消
微信二维码
支付宝二维码

目录[+]